นโยบายความเป็นส่วนตัว CCPA

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2023

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายนโยบายและขั้นตอนของเราเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลของคุณเมื่อคุณใช้บริการ และบอกคุณเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ และวิธีที่กฎหมายคุ้มครองคุณ

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้บริการและปรับปรุงบริการ โดยการใช้บริการ คุณตกลงที่จะรวบรวมและใช้ข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้สร้างขึ้นโดย TermsFeed CCPA Privacy Policy Template.

การตีความและคำจำกัดความ

การตีความ

คำที่ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่มีความหมายที่กำหนดภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ คำจำกัดความต่อไปนี้ให้มีความหมายเหมือนกันไม่ว่าจะปรากฏในรูปเอกพจน์หรือพหูพจน์

คำจำกัดความ

เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้:

 • "บัญชี" หมายถึงบัญชีเฉพาะที่สร้างขึ้นสำหรับคุณเพื่อเข้าถึงบริการของเราหรือบางส่วนของบริการของเรา
 • "ธุรกิจ" ตามวัตถุประสงค์ของ CCPA (California Consumer Privacy Act) หมายถึงบริษัทในฐานะนิติบุคคลที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค และกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค หรือในนามของ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวถูกรวบรวมและคนเดียวหรือร่วมกับผู้อื่นกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคที่ทำธุรกิจในรัฐแคลิฟอร์เนีย
 • "บริษัท" (เรียกว่า "บริษัท", "เรา", "เรา" หรือ "ของเรา" ในข้อตกลงนี้) หมายถึง Mad for Roses
 • "ประเทศ" หมายถึงประเทศไทย
 •  "ผู้บริโภค" ตามวัตถุประสงค์ของ CCPA (California Consumer Privacy Act) หมายถึงบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในแคลิฟอร์เนีย ผู้พำนักตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายรวมถึง (1) บุคคลทุกคนที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อจุดประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ชั่วคราวหรือชั่วคราว และ (2) บุคคลทุกคนที่มีภูมิลำเนาในสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่นอกสหรัฐอเมริกาเพื่อวัตถุประสงค์ชั่วคราวหรือ วัตถุประสงค์ชั่วคราว
 • "คุกกี้" คือไฟล์ขนาดเล็กที่เว็บไซต์วางบนคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นใดของคุณ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการเข้าชมของคุณบนเว็บไซต์นั้นท่ามกลางการใช้งานที่หลากหลาย
 • "ผู้ควบคุมข้อมูล" ตามวัตถุประสงค์ของ GDPR (ระเบียบการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป) หมายถึงบริษัทในฐานะนิติบุคคลซึ่งกำหนดวัตถุประสงค์และวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยลำพังหรือร่วมกับผู้อื่น
 • "อุปกรณ์" หมายถึงอุปกรณ์ใดๆ ที่สามารถเข้าถึงบริการได้ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตดิจิทัล
 • "ห้ามติดตาม" (DNT) เป็นแนวคิดที่ได้รับการส่งเสริมโดยหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ โดยเฉพาะ U.S. Federal Trade Commission (FTC) สำหรับอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตในการพัฒนาและใช้กลไกเพื่อให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถควบคุมการติดตามของ กิจกรรมออนไลน์บนเว็บไซต์ของพวกเขา
 • "ข้อมูลส่วนบุคคล" คือข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ระบุหรือสามารถระบุตัวตนได้

เพื่อวัตถุประสงค์ของ CCPA ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่ระบุ เกี่ยวข้อง อธิบาย หรือสามารถเชื่อมโยงหรืออาจเชื่อมโยงอย่างสมเหตุสมผลกับคุณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

 • "การขาย" ตามวัตถุประสงค์ของ CCPA (California Consumer Privacy Act) หมายถึงการขาย การเช่า การเผยแพร่ การเปิดเผย การเผยแพร่ ทำให้มี การถ่ายโอน หรือการสื่อสารด้วยวาจา เป็นลายลักษณ์อักษร หรือด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออื่นๆ ของผู้บริโภค ข้อมูลส่วนบุคคลให้กับธุรกิจอื่นหรือบุคคลที่สามเพื่อพิจารณาเป็นตัวเงินหรือมีค่าอื่นๆ
 • "บริการ" หมายถึงเว็บไซต์
 • "ผู้ให้บริการ" หมายถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประมวลผลข้อมูลในนามของบริษัท หมายถึงบริษัทบุคคลที่สามหรือบุคคลที่บริษัทว่าจ้างให้อำนวยความสะดวกในการให้บริการ เพื่อให้บริการในนามของบริษัท เพื่อให้บริการที่เกี่ยวข้องกับบริการหรือเพื่อช่วยบริษัทในการวิเคราะห์วิธีการใช้บริการ
 • "ข้อมูลการใช้งาน" หมายถึงข้อมูลที่รวบรวมโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะสร้างขึ้นจากการใช้บริการหรือจากโครงสร้างพื้นฐานของบริการเอง (เช่น ระยะเวลาของการเยี่ยมชมหน้าเว็บ)
 • "เว็บไซต์" หมายถึง Mad for Roses เข้าถึงได้จาก https://madforroses.com
 • "คุณ" หมายถึงบุคคลที่เข้าถึงหรือใช้บริการ หรือบริษัท หรือนิติบุคคลอื่นในนามของบุคคลดังกล่าวที่เข้าถึงหรือใช้บริการ ตามความเหมาะสม

การรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ประเภทของข้อมูลที่รวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล

ในขณะที่ใช้บริการของเรา เราอาจขอให้คุณให้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลบางอย่างแก่เรา ซึ่งสามารถใช้ติดต่อหรือระบุตัวคุณได้ ข้อมูลระบุตัวบุคคลอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • ที่อยู่อีเมล
 • ชื่อและนามสกุล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ที่อยู่ รัฐ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เมือง
 • ข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลการใช้งาน

ข้อมูลการใช้งานจะถูกรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อใช้บริการ

ข้อมูลการใช้งานอาจรวมถึงข้อมูลต่างๆ เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลของอุปกรณ์ของคุณ (เช่น ที่อยู่ IP), ประเภทของเบราว์เซอร์, รุ่นของเบราว์เซอร์, หน้าของบริการของเราที่คุณเยี่ยมชม, เวลาและวันที่ที่คุณเยี่ยมชม, เวลาที่ใช้ในหน้าเหล่านั้น, อุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน ตัวระบุและข้อมูลการวินิจฉัยอื่น ๆ

เมื่อคุณเข้าถึงบริการโดยหรือผ่านอุปกรณ์มือถือ เราอาจรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ประเภทของอุปกรณ์มือถือที่คุณใช้ ID เฉพาะของอุปกรณ์มือถือของคุณ ที่อยู่ IP ของอุปกรณ์มือถือของคุณ โทรศัพท์มือถือของคุณ ระบบปฏิบัติการ ประเภทของอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์มือถือที่คุณใช้ ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน และข้อมูลการวินิจฉัยอื่นๆ

เรายังอาจรวบรวมข้อมูลที่เบราว์เซอร์ของคุณส่งเมื่อใดก็ตามที่คุณเยี่ยมชมบริการของเราหรือเมื่อคุณเข้าถึงบริการโดยหรือผ่านอุปกรณ์มือถือ

เทคโนโลยีการติดตามและคุกกี้

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามที่คล้ายกันเพื่อติดตามกิจกรรมบนบริการของเราและจัดเก็บข้อมูลบางอย่าง เทคโนโลยีการติดตามที่ใช้ ได้แก่ บีคอน แท็ก และสคริปต์เพื่อรวบรวมและติดตามข้อมูล และเพื่อปรับปรุงและวิเคราะห์บริการของเรา เทคโนโลยีที่เราใช้อาจรวมถึง:

 • คุกกี้หรือคุกกี้ของเบราว์เซอร์ คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กที่อยู่ในอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถสั่งให้เบราว์เซอร์ของคุณปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือระบุว่าเมื่อใดที่คุกกี้จะถูกส่ง อย่างไรก็ตาม หากคุณไม่ยอมรับคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนของเราได้ เว้นแต่คุณจะปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อปฏิเสธคุกกี้ บริการของเราอาจใช้คุกกี้
 • เว็บบีคอน บางส่วนของบริการของเราและอีเมลของเราอาจมีไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่เรียกว่าเว็บบีคอน (เรียกอีกอย่างว่า clear gif แท็กพิกเซล และ gif พิกเซลเดียว) ที่อนุญาตให้บริษัท เช่น นับผู้ใช้ที่เข้าชมหน้าเหล่านั้น หรือเปิดอีเมลและสถิติอื่นๆ ของเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง (เช่น การบันทึกความนิยมของส่วนใดส่วนหนึ่งและการตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบและเซิร์ฟเวอร์)

คุกกี้สามารถเป็นคุกกี้ "ถาวร" หรือ "เซสชัน" Persistent Cookies ยังคงอยู่ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรืออุปกรณ์มือถือของคุณเมื่อคุณออฟไลน์ ในขณะที่ Session Cookies จะถูกลบทันทีที่คุณปิดเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

เราใช้ทั้งคุกกี้แบบเซสชันและแบบถาวรเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ด้านล่าง:

 • คุกกี้ที่จำเป็น / จำเป็น

ประเภท: คุกกี้เซสชัน
บริหารงานโดย: เรา
วัตถุประสงค์: คุกกี้เหล่านี้มีความจำเป็นในการให้บริการแก่คุณผ่านเว็บไซต์และเพื่อให้คุณสามารถใช้คุณลักษณะบางอย่างได้ ช่วยในการตรวจสอบผู้ใช้และป้องกันการใช้บัญชีผู้ใช้โดยฉ้อฉล หากไม่มีคุกกี้เหล่านี้ บริการที่คุณขอไม่สามารถให้บริการได้ และเราจะใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อให้บริการเหล่านั้นแก่คุณเท่านั้น

 • นโยบายคุกกี้ / ประกาศการยอมรับคุกกี้

ประเภท: คุกกี้ถาวร
บริหารงานโดย: เรา
วัตถุประสงค์: คุกกี้เหล่านี้ระบุว่าผู้ใช้ยอมรับการใช้คุกกี้บนเว็บไซต์หรือไม่

 • คุกกี้การทำงาน

ประเภท: คุกกี้ถาวร
บริหารงานโดย: เรา
วัตถุประสงค์: คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำตัวเลือกที่คุณทำเมื่อคุณใช้เว็บไซต์ เช่น การจดจำรายละเอียดการเข้าสู่ระบบหรือการตั้งค่าภาษาของคุณ วัตถุประสงค์ของคุกกี้เหล่านี้คือเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น และเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้คุณต้องป้อนค่ากำหนดของคุณใหม่ทุกครั้งที่คุณใช้เว็บไซต์

 • คุกกี้การติดตามและประสิทธิภาพ

ประเภท: คุกกี้ถาวร
บริหารจัดการโดย: บุคคลที่สาม
วัตถุประสงค์: คุกกี้เหล่านี้ใช้เพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์และวิธีที่ผู้ใช้ใช้เว็บไซต์ ข้อมูลที่รวบรวมผ่านคุกกี้เหล่านี้อาจระบุตัวตนของคุณโดยตรงหรือโดยอ้อมในฐานะผู้เยี่ยมชมรายบุคคล นี่เป็นเพราะข้อมูลที่รวบรวมมักจะเชื่อมโยงกับตัวระบุนามแฝงที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ นอกจากนี้ เรายังอาจใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อทดสอบหน้าใหม่ คุณลักษณะ หรือการทำงานใหม่ของเว็บไซต์ เพื่อดูว่าผู้ใช้ของเรามีปฏิกิริยาอย่างไรต่อพวกเขา

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ที่เราใช้และตัวเลือกของคุณเกี่ยวกับคุกกี้ โปรดไปที่นโยบายคุกกี้หรือส่วนคุกกี้ของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริษัทอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

เพื่อให้บริการและบำรุงรักษาบริการของเรา รวมถึงตรวจสอบการใช้งานบริการของเรา

 • พื่อจัดการบัญชีของคุณ: เพื่อจัดการการลงทะเบียนของคุณในฐานะผู้ใช้บริการ ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้สามารถให้คุณเข้าถึงฟังก์ชันการทำงานต่างๆ ของบริการที่มีให้คุณในฐานะผู้ใช้ที่ลงทะเบียน
 • สำหรับการปฏิบัติตามสัญญา: การพัฒนา การปฏิบัติตาม และการดำเนินการตามสัญญาการซื้อผลิตภัณฑ์ รายการหรือบริการที่คุณได้ซื้อหรือสัญญาอื่นใดกับเราผ่านบริการ
 • ในการติดต่อคุณ: เพื่อติดต่อคุณทางอีเมล โทรศัพท์ SMS หรือรูปแบบอื่นๆ ของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การแจ้งเตือนแบบพุชของแอปพลิเคชันมือถือเกี่ยวกับการอัปเดตหรือการสื่อสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันการทำงาน ผลิตภัณฑ์หรือบริการตามสัญญา รวมถึงการอัปเดตด้านความปลอดภัย เมื่อมีความจำเป็นหรือสมควรแก่การปฏิบัติ
 • เพื่อให้ข่าวสาร ข้อเสนอพิเศษ และข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินค้า บริการ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เรานำเสนอซึ่งคล้ายกับที่คุณได้ซื้อหรือสอบถามไปแล้ว เว้นแต่คุณจะเลือกที่จะไม่รับข้อมูลดังกล่าว
 • เพื่อจัดการคำขอของคุณ: เพื่อเข้าร่วมและจัดการคำขอของคุณที่ส่งถึงเรา
 • สำหรับการถ่ายโอนธุรกิจ: เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อประเมินหรือดำเนินการควบรวมกิจการ การขายกิจการ การปรับโครงสร้าง การปรับองค์กรใหม่ การเลิกกิจการ หรือการขายหรือโอนทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดของเรา ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการต่อเนื่องหรือเป็นส่วนหนึ่งของการล้มละลาย การชำระบัญชี หรือการดำเนินการที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เราถือครองเกี่ยวกับผู้ใช้บริการของเราอยู่ในทรัพย์สินที่ถ่ายโอน
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่น: เราอาจใช้ข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่น เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล ระบุแนวโน้มการใช้งาน พิจารณาประสิทธิภาพของแคมเปญส่งเสริมการขายของเรา และเพื่อประเมินและปรับปรุงบริการ ผลิตภัณฑ์ บริการ การตลาด และประสบการณ์ของคุณ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในสถานการณ์ต่อไปนี้:

 • กับผู้ให้บริการ: เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับผู้ให้บริการเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้บริการของเรา สำหรับการประมวลผลการชำระเงิน เพื่อติดต่อคุณ
 • สำหรับการถ่ายโอนธุรกิจ: เราอาจแบ่งปันหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยเกี่ยวข้องหรือระหว่างการเจรจา การควบรวมกิจการ การขายทรัพย์สินของบริษัท การจัดหาเงินทุน หรือการซื้อกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับบริษัทอื่น
 • กับบริษัทในเครือ: เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับบริษัทในเครือของเรา ซึ่งในกรณีนี้ เราจะกำหนดให้บริษัทในเครือเหล่านั้นปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทในเครือรวมถึงบริษัทแม่และบริษัทสาขาอื่น ๆ พันธมิตรร่วมทุน หรือบริษัทอื่น ๆ ที่เราควบคุมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับเรา
 • กับพันธมิตรทางธุรกิจ: เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณกับพันธมิตรทางธุรกิจของเราเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ หรือโปรโมชั่นบางอย่างให้กับคุณ
 • กับผู้ใช้รายอื่น: เมื่อคุณแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลหรือมีปฏิสัมพันธ์ในพื้นที่สาธารณะกับผู้ใช้รายอื่น ผู้ใช้ทั้งหมดอาจดูข้อมูลดังกล่าวและอาจเผยแพร่สู่สาธารณะภายนอก
 • ด้วยความยินยอมของคุณ: เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดโดยได้รับความยินยอมจากคุณ

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะเก็บรักษาและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อให้สอดคล้องกับข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา (เช่น หากเราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลของคุณเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้) ระงับข้อพิพาท และบังคับใช้ข้อตกลงทางกฎหมายและนโยบายของเรา

บริษัทจะเก็บข้อมูลการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์ภายใน โดยทั่วไป ข้อมูลการใช้งานจะถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลาที่สั้นกว่า ยกเว้นเมื่อข้อมูลนี้ถูกใช้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยหรือปรับปรุงการทำงานของบริการของเรา หรือเรามีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลนี้เป็นระยะเวลานานขึ้น

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ข้อมูลของคุณรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการประมวลผลที่สำนักงานปฏิบัติการของบริษัทและในสถานที่อื่น ๆ ที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการประมวลผลตั้งอยู่ หมายความว่าข้อมูลนี้อาจถูกถ่ายโอนไปยัง — และเก็บรักษาไว้ใน — คอมพิวเตอร์ที่อยู่นอกรัฐ จังหวัด ประเทศ หรือเขตอำนาจศาลของรัฐบาลอื่น ๆ ของคุณ ซึ่งกฎหมายคุ้มครองข้อมูลอาจแตกต่างจากกฎหมายในเขตอำนาจศาลของคุณ

ความยินยอมของคุณต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ตามด้วยการที่คุณส่งข้อมูลดังกล่าวแสดงถึงข้อตกลงของคุณต่อการถ่ายโอนนั้น

บริษัทจะดำเนินการทุกขั้นตอนตามสมควรเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของคุณได้รับการปฏิบัติอย่างปลอดภัยและเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และจะไม่มีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังองค์กรหรือประเทศใดประเทศหนึ่ง เว้นแต่จะมีการควบคุมที่เพียงพอ รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของ ข้อมูลของคุณและข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

การทำธุรกรรมทางธุรกิจ

หากบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องในการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือการขายสินทรัพย์ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอน เราจะแจ้งให้ทราบก่อนที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกถ่ายโอนและอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างกัน

การบังคับใช้กฎหมาย

ภายใต้สถานการณ์บางอย่าง บริษัทอาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากกฎหมายกำหนดให้ทำเช่นนั้นหรือเพื่อตอบสนองต่อคำร้องขอที่ถูกต้องจากหน่วยงานสาธารณะ (เช่น ศาลหรือหน่วยงานของรัฐ)

ข้อกำหนดทางกฎหมายอื่นๆ

บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยความเชื่อโดยสุจริตว่าการกระทำดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อ:

 • ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย
 • ปกป้องและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของบริษัท
 • ป้องกันหรือตรวจสอบการกระทำผิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นกับบริการ
 • ปกป้องความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหรือสาธารณะ
 • ป้องกันความรับผิดตามกฎหมาย
 • ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ


ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา แต่โปรดจำไว้ว่าไม่มีวิธีการส่งผ่านอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บทางอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัย 100% แม้ว่าเราจะพยายามใช้วิธีการที่ยอมรับได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ แต่เราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์

ข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

ผู้ให้บริการที่เราใช้อาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเหล่านี้รวบรวม จัดเก็บ ใช้ ประมวลผล และถ่ายโอนข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของคุณบนบริการของเราตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของพวกเขา

การวิเคราะห์

เราอาจใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้บริการของเรา

อีเมลมาร์เก็ตติ้ง

เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อติดต่อคุณเกี่ยวกับจดหมายข่าว เอกสารทางการตลาดหรือส่งเสริมการขาย และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณอาจสนใจ คุณสามารถเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารใดๆ หรือทั้งหมดจากเราโดยทำตามลิงก์ยกเลิกการสมัครหรือคำแนะนำที่ให้ไว้ในอีเมลใดๆ ที่เราส่งหรือโดยการติดต่อเรา

ความเป็นส่วนตัวของ CCPA

ส่วนประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้พักอาศัยในแคลิฟอร์เนียนี้เป็นส่วนเสริมของข้อมูลที่มีอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และมีผลบังคับใช้เฉพาะกับผู้เยี่ยมชม ผู้ใช้ และคนอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียเท่านั้น

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม

เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่ระบุ เกี่ยวข้อง อธิบาย อ้างอิง สามารถเชื่อมโยงกับหรืออาจเชื่อมโยงอย่างสมเหตุสมผลโดยตรงหรือโดยอ้อมกับผู้บริโภคหรืออุปกรณ์หนึ่งๆ ต่อไปนี้เป็นรายการประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจรวบรวมหรืออาจรวบรวมจากผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนียภายในสิบสอง (12) เดือนที่ผ่านมา

โปรดทราบว่าหมวดหมู่และตัวอย่างที่ระบุในรายการด้านล่างเป็นหมวดหมู่ที่กำหนดไว้ใน CCPA นี่ไม่ได้หมายความว่าตัวอย่างทั้งหมดของข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนั้นถูกรวบรวมโดยเราจริง ๆ แต่สะท้อนถึงความเชื่อโดยสุจริตของเราเท่าที่เราทราบดีที่สุดว่าข้อมูลบางส่วนจากหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องอาจถูกรวบรวมและอาจถูกรวบรวม ตัวอย่างเช่น ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทจะถูกรวบรวมก็ต่อเมื่อคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่เราโดยตรงเท่านั้น

 • หมวดหมู่ A: ตัวระบุ

ตัวอย่าง: ชื่อจริง นามแฝง ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ตัวระบุส่วนบุคคลที่ไม่ซ้ำกัน ตัวระบุออนไลน์ ที่อยู่ Internet Protocol ที่อยู่อีเมล ชื่อบัญชี หมายเลขใบขับขี่ หมายเลขหนังสือเดินทาง หรือตัวระบุอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน


รวบรวม: ใช่

 • หมวด B: หมวดข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ใน California Customer Records statute (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))

ตัวอย่าง: ชื่อ ลายเซ็น หมายเลขประกันสังคม ลักษณะหรือคำอธิบายทางกายภาพ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขหนังสือเดินทาง ใบขับขี่หรือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขกรมธรรม์ประกันภัย การศึกษา การจ้างงาน ประวัติการทำงาน หมายเลขบัญชีธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรเดบิต หรือข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางการแพทย์ หรือข้อมูลประกันสุขภาพอื่นใด ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่รวมอยู่ในหมวดหมู่นี้อาจทับซ้อนกับหมวดหมู่อื่นๆ


รวบรวม: ใช่

 • หมวดหมู่ C: ลักษณะการจำแนกประเภทที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียหรือกฎหมายของรัฐบาลกลาง


ตัวอย่าง: อายุ (40 ปีขึ้นไป) เชื้อชาติ สีผิว วงศ์ตระกูล ชาติกำเนิด สัญชาติ ศาสนาหรือลัทธิ สถานภาพการสมรส สภาพทางการแพทย์ ความพิการทางร่างกายหรือจิตใจ เพศ (รวมถึงเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ การแสดงออกทางเพศ การตั้งครรภ์หรือการคลอดบุตร และเงื่อนไขทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง), รสนิยมทางเพศ, สถานะทหารผ่านศึกหรือการเกณฑ์ทหาร, ข้อมูลทางพันธุกรรม (รวมถึงข้อมูลทางพันธุกรรมในครอบครัว)

รวบรวม: ไม่

 • หมวดหมู่ D: ข้อมูลเชิงพาณิชย์


ตัวอย่าง บันทึกและประวัติของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ซื้อหรือพิจารณา

รวบรวม: ใช่

 • หมวดหมู่ E: ข้อมูลไบโอเมตริกซ์


ตัวอย่าง: ลักษณะทางพันธุกรรม สรีรวิทยา พฤติกรรม และชีวภาพ หรือรูปแบบกิจกรรมที่ใช้ในการแยกแม่แบบหรือตัวระบุอื่นๆ หรือการระบุข้อมูล เช่น ลายนิ้วมือ ลายหน้าและเสียง การสแกนม่านตาหรือเรตินา การกดแป้น การเดิน หรือรูปแบบทางกายภาพอื่นๆ และข้อมูลการนอนหลับ สุขภาพ หรือการออกกำลังกาย

รวบรวม: ไม่

 • หมวดหมู่ F: อินเทอร์เน็ตหรือกิจกรรมเครือข่ายอื่นที่คล้ายคลึงกัน


ตัวอย่าง: การโต้ตอบกับบริการหรือโฆษณาของเรา

รวบรวม: ใช่

 • หมวดหมู่ G: ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์


ตัวอย่าง: ตำแหน่งทางกายภาพโดยประมาณ

รวบรวม: ไม่

 • หมวดหมู่ H: ข้อมูลทางประสาทสัมผัส


ตัวอย่าง: เสียง อิเล็กทรอนิกส์ ภาพ ความร้อน การดมกลิ่น หรือข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน

รวบรวม: ไม่

 • หมวดหมู่ I: ข้อมูลด้านอาชีพหรือเกี่ยวกับการจ้างงาน


ตัวอย่าง: ประวัติงานปัจจุบันหรือในอดีตหรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน

รวบรวม: ไม่

 • หมวดหมู่ J: ข้อมูลการศึกษาที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ (ตาม Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99))


ตัวอย่าง: บันทึกการศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับนักเรียนที่ดูแลโดยสถาบันการศึกษาหรือฝ่ายที่ดำเนินการในนาม เช่น เกรด ใบรับรองผลการเรียน รายชื่อชั้นเรียน กำหนดการของนักเรียน รหัสประจำตัวนักเรียน ข้อมูลทางการเงินของนักเรียน หรือบันทึกวินัยของนักเรียน

รวบรวม: ไม่

 • หมวดหมู่ K: การอนุมานจากข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ


ตัวอย่าง: โปรไฟล์ที่สะท้อนถึงความชอบ ลักษณะเฉพาะ แนวโน้มทางจิตวิทยา ความโน้มเอียง พฤติกรรม ทัศนคติ สติปัญญา ความสามารถ และความถนัดของบุคคล

รวบรวม: ไม่

ภายใต้ CCPA ข้อมูลส่วนบุคคลไม่รวมถึง:

 • ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะจากบันทึกของรัฐบาล
 • ข้อมูลผู้บริโภคที่ไม่ระบุตัวตนหรือแบบรวม
 • ข้อมูลที่ไม่รวมอยู่ในขอบเขตของ CCPA เช่น:
  • ข้อมูลด้านสุขภาพหรือทางการแพทย์ที่ครอบคลุมโดย Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA) และ California Confidentiality of Medical Information Act (CMIA) หรือข้อมูลการทดลองทางคลินิก
  • ข้อมูลส่วนบุคคลครอบคลุมโดยกฎหมายความเป็นส่วนตัวเฉพาะบางภาคส่วน รวมถึงกฎหมายการรายงานเครดิตที่เป็นธรรม (FRCA) กฎหมายแกรมม์-ลีช-ไบลีย์ (GLBA) หรือกฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลทางการเงินของรัฐแคลิฟอร์เนีย (FIPA) และกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ขับขี่ปี 1994

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

เราได้รับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ด้านบนจากแหล่งข้อมูลประเภทต่อไปนี้:

 • โดยตรงจากคุณ ตัวอย่างเช่น จากแบบฟอร์มที่คุณกรอกในบริการของเรา การตั้งค่าที่คุณแสดงหรือมอบให้ผ่านบริการของเรา หรือจากการซื้อของคุณบนบริการของเรา
 • ทางอ้อมจากคุณ ตัวอย่างเช่น จากการสังเกตกิจกรรมของคุณในบริการของเรา
 • จากคุณโดยอัตโนมัติ ตัวอย่างเช่น ผ่านคุกกี้ที่เราหรือผู้ให้บริการของเราตั้งไว้บนอุปกรณ์ของคุณในขณะที่คุณนำทางผ่านบริการของเรา
 • จากผู้ให้บริการ ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์  การใช้บริการของเรา ผู้ให้บริการบุคคลที่สามสำหรับการประมวลผลการชำระเงิน หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามอื่นๆ ที่เราใช้เพื่อให้บริการแก่คุณ


การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์

เราอาจใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเพื่อ "วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ" หรือ "วัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์" (ตามที่กำหนดภายใต้ CCPA) ซึ่งอาจรวมถึงตัวอย่างต่อไปนี้:

 • เพื่อดำเนินการบริการของเราและให้บริการแก่คุณ
 • เพื่อให้การสนับสนุนและตอบข้อซักถามของคุณ รวมถึงเพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อกังวลของคุณ ตลอดจนตรวจสอบและปรับปรุงบริการของเรา
 • เพื่อเติมเต็มหรือตรงตามเหตุผลที่คุณให้ข้อมูลไว้ ตัวอย่างเช่น หากคุณแบ่งปันข้อมูลติดต่อของคุณเพื่อถามคำถามเกี่ยวกับบริการของเรา เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเพื่อตอบคำถามของคุณ หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ เราจะใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประมวลผลการชำระเงินของคุณและอำนวยความสะดวกในการจัดส่ง
 • เพื่อตอบสนองต่อคำขอของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับ คำสั่งศาล หรือข้อบังคับของรัฐบาลกำหนด
  ตามที่อธิบายให้คุณทราบเมื่อรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือตามที่กำหนดไว้ใน CCPA
 • เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารและตรวจสอบภายใน
 • เพื่อตรวจหาเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยและป้องกันกิจกรรมที่เป็นอันตราย หลอกลวง ฉ้อฉล หรือผิดกฎหมาย รวมถึงดำเนินคดีกับผู้รับผิดชอบกิจกรรมดังกล่าวเมื่อจำเป็น

โปรดทราบว่าตัวอย่างที่ให้ไว้ข้างต้นเป็นเพียงภาพประกอบและไม่ได้ตั้งใจให้ครบถ้วนสมบูรณ์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่เราใช้ข้อมูลนี้ โปรดดูที่ส่วน "การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ"

หากเราตัดสินใจที่จะรวบรวมประเภทข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ไม่เกี่ยวข้อง หรือเข้ากันไม่ได้ เราจะปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์

เราอาจใช้หรือเปิดเผย และอาจใช้หรือเปิดเผยในช่วงสิบสอง (12) เดือนที่ผ่านมา ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์:

 • หมวดหมู่ A: ตัวระบุ
 • หมวด B: หมวดข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ใน California Customer Records statute (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
 • หมวดหมู่ D: ข้อมูลเชิงพาณิชย์
 • หมวดหมู่ F: อินเทอร์เน็ตหรือกิจกรรมเครือข่ายอื่นที่คล้ายคลึงกัน

โปรดทราบว่าหมวดหมู่ที่แสดงด้านบนเป็นหมวดหมู่ที่กำหนดไว้ใน CCPA นี่ไม่ได้หมายความว่าตัวอย่างทั้งหมดของข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนั้นได้รับการเปิดเผยจริง แต่สะท้อนถึงความเชื่อโดยสุจริตของเราเท่าที่เราทราบดีที่สุดว่าข้อมูลบางส่วนจากหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องอาจถูกเปิดเผยและอาจถูกเปิดเผย

เมื่อเราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือการค้า เราทำสัญญาที่อธิบายถึงวัตถุประสงค์และกำหนดให้ผู้รับต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไว้เป็นความลับและไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ยกเว้นการปฏิบัติตามสัญญา

การขายข้อมูลส่วนบุคคล

ตามที่กำหนดไว้ใน CCPA "ขาย" และ "ขาย" หมายถึงการขาย ให้เช่า เผยแพร่ เปิดเผย เผยแพร่ จัดให้มี ถ่ายโอน หรือสื่อสารด้วยวาจา เป็นลายลักษณ์อักษร หรือด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีอื่น ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภคโดย ธุรกิจแก่บุคคลที่สามเพื่อการพิจารณาอันมีค่า ซึ่งหมายความว่าเราอาจได้รับประโยชน์บางอย่างเป็นการตอบแทนจากการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน

โปรดทราบว่าหมวดหมู่ที่แสดงด้านล่างเป็นหมวดหมู่ที่กำหนดไว้ใน CCPA นี่ไม่ได้หมายความว่าตัวอย่างทั้งหมดของข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดหมู่นั้นถูกขายจริง แต่สะท้อนถึงความเชื่อโดยสุจริตของเราจนสุดความสามารถของเราว่าข้อมูลบางส่วนจากหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องอาจถูกแบ่งปันเพื่อแลกกับมูลค่า .

เราอาจขายและอาจขายข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปนี้ในช่วงสิบสอง (12) เดือนที่ผ่านมา:

 • หมวดหมู่ A: ตัวระบุ
 • หมวด B: หมวดข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุไว้ใน California Customer Records statute (Cal. Civ. Code § 1798.80(e))
 • หมวดหมู่ D: ข้อมูลเชิงพาณิชย์
 • หมวดหมู่ F: อินเทอร์เน็ตหรือกิจกรรมเครือข่ายอื่นที่คล้ายคลึงกัน

แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ระบุในหมวดหมู่ข้างต้นกับบุคคลที่สามดังต่อไปนี้:

 • ผู้ให้บริการ
 • ตัวประมวลผลการชำระเงิน
 • บริษัทในเครือของเรา
 • พันธมิตรทางธุรกิจของเรา
 • ผู้ขายบุคคลที่สามที่คุณหรือตัวแทนของคุณอนุญาตให้เราเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เรามอบให้คุณ

การขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 16 ปี

เราไม่ตั้งใจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปีผ่านบริการของเรา แม้ว่าเว็บไซต์ของบุคคลที่สามบางเว็บไซต์ที่เราเชื่อมโยงไปอาจทำเช่นนั้น เว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้มีข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง และเราขอแนะนำให้พ่อแม่และผู้ปกครองตามกฎหมายตรวจสอบการใช้อินเทอร์เน็ตของบุตรหลาน และห้ามไม่ให้ข้อมูลในเว็บไซต์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

เราไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค เราทราบดีว่ามีอายุน้อยกว่า 16 ปี เว้นแต่เราจะได้รับอนุญาตยืนยัน ("สิทธิ์ในการเข้าร่วม") จากผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง 13 ถึง 16 ปี หรือ พ่อแม่หรือผู้ปกครองของผู้บริโภคที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี ผู้บริโภคที่เลือกที่จะขายข้อมูลส่วนบุคคลอาจยกเลิกการขายในอนาคตได้ตลอดเวลา หากต้องการใช้สิทธิ์ในการปฏิเสธ คุณ (หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาตของคุณ) อาจส่งคำขอถึงเราโดยติดต่อเรา

หากคุณมีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่าเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี (หรือ 16 ปี) ได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา โปรดติดต่อเราพร้อมแจ้งรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อให้เราสามารถลบข้อมูลนั้นได้

สิทธิของคุณภายใต้ CCPA

CCPA ให้สิทธิ์เฉพาะแก่ผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนียเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของพวกเขา หากคุณเป็นผู้อาศัยในแคลิฟอร์เนีย คุณมีสิทธิ์ดังต่อไปนี้:

 • สิทธิในการแจ้งให้ทราบ คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับแจ้งว่าข้อมูลส่วนบุคคลประเภทใดที่ถูกรวบรวมและวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการขอ. ภายใต้ CCPA คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้เราเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ การขาย การเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของเราแก่คุณ เมื่อเราได้รับและยืนยันคำขอของคุณแล้ว เราจะเปิดเผยให้คุณทราบ:
  • ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ
  • หมวดหมู่ของแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ
  • วัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์ของเราในการรวบรวมหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลนั้น
  • ประเภทของบุคคลที่สามที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้ว
  • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เฉพาะเจาะจงที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ
  • หากเราขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เราจะเปิดเผยให้คุณ:
   • ประเภทของหมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ขาย
   • ประเภทของหมวดหมู่ข้อมูลส่วนบุคคลที่เปิดเผย
 • สิทธิ์ในการปฏิเสธการขายข้อมูลส่วนบุคคล (เลือกไม่ใช้) คุณมีสิทธิ์ที่จะสั่งให้เราไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากต้องการส่งคำขอยกเลิก โปรดติดต่อเรา
 • สิทธิ์ในการลบข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิ์ที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการ เมื่อเราได้รับและยืนยันคำขอของคุณแล้ว เราจะลบ (และสั่งให้ผู้ให้บริการของเราลบ) ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากบันทึกของเรา เว้นแต่จะมีข้อยกเว้น เราอาจปฏิเสธคำขอลบของคุณหากการรักษาข้อมูลนั้นจำเป็นสำหรับเราหรือผู้ให้บริการของเราในการ:
  • ทำธุรกรรมที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลให้เสร็จสมบูรณ์ จัดหาสินค้าหรือบริการที่คุณร้องขอ ดำเนินการตามที่คาดไว้อย่างสมเหตุสมผลภายในบริบทของความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องของเรากับคุณ หรือปฏิบัติตามสัญญาของเรากับคุณ
  • ตรวจจับเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย ป้องกันการกระทำที่เป็นอันตราย หลอกลวง ฉ้อฉล หรือผิดกฎหมาย หรือดำเนินคดีกับผู้ที่รับผิดชอบต่อกิจกรรมดังกล่าว
  • ตรวจแก้จุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์เพื่อระบุและซ่อมแซมข้อผิดพลาดที่ทำให้ฟังก์ชันการทำงานที่มีอยู่บกพร่อง
  • ใช้สิทธิในการพูดอย่างเสรี รับรองสิทธิของผู้บริโภครายอื่นในการใช้สิทธิในการพูดอย่างเสรีของตน หรือใช้สิทธิอื่นที่กฎหมายบัญญัติไว้
  • ปฏิบัติตาม California Electronic Communications Privacy Act (Cal. Penal Code § 1546 et. seq.)
  • มีส่วนร่วมในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติในที่สาธารณะหรือผ่านการตรวจสอบโดยเพื่อนเพื่อประโยชน์สาธารณะที่ปฏิบัติตามกฎหมายจริยธรรมและความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ทั้งหมด เมื่อการลบข้อมูลอาจทำให้เป็นไปไม่ได้หรือทำให้ผลการวิจัยลดลงอย่างมาก หากคุณให้ความยินยอมไว้ก่อนหน้านี้
  • เปิดใช้งานการใช้งานภายในเท่านั้นที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้บริโภคตามความสัมพันธ์ของคุณกับเรา
  • ปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมาย
  • ใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นการภายในและโดยชอบด้วยกฎหมายที่เข้ากันได้กับบริบทที่คุณให้ไว้
 • สิทธิที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติ คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่ถูกเลือกปฏิบัติจากการใช้สิทธิ์ใดๆ ของผู้บริโภคของคุณ รวมถึงโดย:
  • การปฏิเสธสินค้าหรือบริการแก่คุณ
  • การเรียกเก็บราคาหรืออัตราที่แตกต่างกันสำหรับสินค้าหรือบริการ รวมถึงการใช้ส่วนลดหรือผลประโยชน์อื่น ๆ หรือการลงโทษ
  • จัดหาสินค้าหรือบริการในระดับหรือคุณภาพที่แตกต่างให้กับคุณ
  • การแนะนำว่าคุณจะได้รับราคาหรืออัตราที่แตกต่างกันสำหรับสินค้าหรือบริการ หรือระดับหรือคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่แตกต่างกัน

การใช้สิทธิในการคุ้มครองข้อมูล CCPA ของคุณ

เพื่อใช้สิทธิ์ใด ๆ ของคุณภายใต้ CCPA และหากคุณเป็นผู้พำนักในแคลิฟอร์เนีย คุณสามารถติดต่อเรา:

 • โดยไปที่หน้านี้บนเว็บไซต์ของเรา: https://madforroses.com
 • โดยส่งอีเมลถึงเรา: hello@madforroses.com

เฉพาะคุณหรือบุคคลที่ลงทะเบียนกับเลขาธิการแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งคุณอนุญาตให้ดำเนินการในนามของคุณเท่านั้นที่สามารถส่งคำขอที่ตรวจสอบได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คำขอของคุณถึงเราต้อง:

 • ให้ข้อมูลเพียงพอเพื่อให้เราสามารถยืนยันได้อย่างสมเหตุสมผลว่าคุณคือบุคคลที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต
 • อธิบายคำขอของคุณด้วยรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อให้เราสามารถทำความเข้าใจ ประเมิน และตอบสนองต่อคำขอได้อย่างเหมาะสม

เราไม่สามารถตอบสนองต่อคำขอของคุณหรือให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่คุณ หากเราไม่สามารถ:

 • ยืนยันตัวตนหรืออำนาจของคุณเพื่อทำการร้องขอ
 • และยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวข้องกับคุณ

เราจะเปิดเผยและส่งข้อมูลที่จำเป็นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายภายใน 45 วันหลังจากได้รับคำขอที่ตรวจสอบได้ของคุณ ระยะเวลาในการให้ข้อมูลที่จำเป็นอาจขยายออกไปอีก 45 วันเมื่อมีเหตุจำเป็นและต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การเปิดเผยใด ๆ ที่เราให้ไว้จะครอบคลุมเฉพาะช่วง 12 เดือนก่อนได้รับคำขอที่ตรวจสอบได้

สำหรับคำขอย้ายข้อมูล เราจะเลือกรูปแบบเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่พร้อมใช้งานและควรอนุญาตให้คุณส่งข้อมูลจากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่งโดยไม่มีอุปสรรค

อย่าขายข้อมูลส่วนบุคคลของฉัน

คุณมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อเราได้รับและยืนยันคำขอของผู้บริโภคที่ตรวจสอบได้จากคุณ เราจะหยุดขายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากต้องการใช้สิทธิ์ของคุณในการปฏิเสธ โปรดติดต่อเรา

ผู้ให้บริการที่เราเป็นพันธมิตรด้วย (เช่น พันธมิตรด้านการวิเคราะห์หรือโฆษณาของเรา) อาจใช้เทคโนโลยีในบริการที่ขายข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กำหนดโดยกฎหมาย CCPA หากคุณต้องการยกเลิกการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาตามความสนใจและการขายที่เป็นไปได้เหล่านี้ตามที่กำหนดภายใต้กฎหมาย CCPA คุณสามารถทำได้โดยปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง

โปรดทราบว่าการเลือกไม่ใช้ใดๆ นั้นขึ้นอยู่กับเบราว์เซอร์ที่คุณใช้โดยเฉพาะ คุณอาจต้องเลือกไม่ใช้ทุกเบราว์เซอร์ที่คุณใช้

เว็บไซต์

คุณสามารถยกเลิกการรับโฆษณาที่ปรับให้เป็นส่วนตัวตามที่ผู้ให้บริการของเราให้บริการโดยทำตามคำแนะนำของเราที่แสดงบนบริการ:

การเลือกไม่ใช้จะวางคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณซึ่งไม่ซ้ำกับเบราว์เซอร์ที่คุณใช้เพื่อเลือกไม่ใช้ หากคุณเปลี่ยนเบราว์เซอร์หรือลบคุกกี้ที่เบราว์เซอร์ของคุณบันทึกไว้ คุณจะต้องยกเลิกอีกครั้ง

อุปกรณ์เคลื่อนที่

อุปกรณ์มือถือของคุณอาจทำให้คุณสามารถเลือกไม่ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับแอพที่คุณใช้เพื่อแสดงโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายตามความสนใจของคุณ:

 • "เลือกไม่ใช้โฆษณาตามความสนใจ" หรือ "เลือกไม่ใช้การปรับเปลี่ยนโฆษณาในแบบของคุณ" บนอุปกรณ์ Android
 • "จำกัดการติดตามโฆษณา" บนอุปกรณ์ iOS

คุณยังสามารถหยุดการรวบรวมข้อมูลตำแหน่งจากอุปกรณ์มือถือของคุณโดยเปลี่ยนการตั้งค่าบนอุปกรณ์มือถือของคุณ

ความเป็นส่วนตัวของเด็ก

บริการของเราไม่ได้กล่าวถึงใครก็ตามที่อายุต่ำกว่า 13 ปี เราจะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้จากใครก็ตามที่อายุต่ำกว่า 13 ปี หากคุณเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองและคุณทราบว่าบุตรหลานของคุณได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่เรา โปรด ติดต่อเรา. หากเราทราบว่าเราได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากใครก็ตามที่อายุต่ำกว่า 13 ปีโดยไม่มีการยืนยันความยินยอมจากผู้ปกครอง เราจะดำเนินการเพื่อลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

หากเราจำเป็นต้องอาศัยความยินยอมเป็นพื้นฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลของคุณและประเทศของคุณต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง เราอาจต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนที่เราจะรวบรวมและใช้ข้อมูลนั้น

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

บริการของเราอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้ดำเนินการโดยเรา หากคุณคลิกที่ลิงค์ของบุคคลที่สาม คุณจะถูกนำไปที่ไซต์ของบุคคลที่สามนั้น เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของทุกไซต์ที่คุณเยี่ยมชม

เราไม่สามารถควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวทางปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นครั้งคราว เราจะแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ในหน้านี้

เราจะแจ้งให้คุณทราบทางอีเมลและ/หรือประกาศสำคัญเกี่ยวกับบริการของเรา ก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ และอัปเดตวันที่ "อัปเดตล่าสุด" ที่ด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

คุณควรทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นระยะๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จะมีผลเมื่อมีการโพสต์ในหน้านี้

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ที่:

 • โดยไปที่หน้านี้บนเว็บไซต์ของเรา: https://madforroses.com
 • โดยส่งอีเมลถึงเรา: hello@madforroses.com